Heydeborg op Monnikenberg

Vanmiddag werd op Monnikenberg de start gegeven van de bouw van Heydeborg, een (tijdelijke) voorziening waar de Stichting Hilverzorg zorg bied aan (jonge) dementerenden, ouderen met uitbehandelde psychiatrische problematiek en mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Mij was gevraagd een kleine toespraak te houden. Hieronder volgt de tekst.

Economische kansen voor de zorg
In de Economische Visie die de gemeenteraad van Hilversum in 2007 heeft vastgesteld is zorg benoemd als een van de drie economische speerpunten. Naast media en toerisme. (Het Gewest Gooi en Vechtstreek, de negen samenwerkende gemeenten in deze regio, heeft deze drie pijlers onder het economisch beleid overgenomen.)
Afgelopen dinsdag heeft het Hilversums college mijn Uitwerkingsnota Zorg, die bij de economische visie hoort, akkoord bevonden om ter discussie naar de Raad door te geleiden. Over enkele weken zal de Raad deze nota bespreken.

Bij zorg als economisch component hebben sommigen een aarzeling; vooral omdat ze het associëren met vercommercialisering van de zorg. Maar zorg is ook een enorme bron van werkgelegenheid. In onze regio is na media zorg zelfs de grootste economische sector, de grootste werkgever.
Er is grote vraag naar gekwalificeerde, professionele zorg.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de leeftijdsopbouw van de bewoners in ’t Gooi. We wonen nu eenmaal in een van de sterkst vergrijzende regio’s in Nederland. En dat betekent dat de vraag naar zorg alleen maar zal toenemen.

Om aan die vraag goed te kunnen blijven voldoen, dienen we ervoor te zorgen dat de economische voorwaarden voor zorginstellingen goed op orde zijn. Zodat we niet alleen een toename in zorgvragers maar ook in zorgaanbieders kunnen veilig stellen.
Als we het over economische voorwaarden hebben, hebben we het over onder andere werklocaties, vestigingsvoorwaarden, bereikbaarheid en toegankelijkheid, woonklimaat voor werknemers, enzovoort; en dus over aanpalende beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, woningbouw en verkeer.

Dat stelt ons op sommige gebieden voor lastige dilemma’s. Laten we bijvoorbeeld woningbouw eens bekijken.

Woningen voor ouderen
De toenemende vergrijzing vraagt om speciale woningbouwprogramma’s; de bouw van woningen waar senioren zo lang als mogelijk is zelfstandig,of althans zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. In een actuele correspondentie tussen het college van B&W en de ouderenbonden – nog deze week heeft het college daarover een brief geschreven – wordt wederzijds de aandacht daarvoor onderschreven.

Tegelijkertijd zullen we er voor moeten zorgen dat zorgaanbieders, verpleegkundigen, thuishulpen, noem maar op – voor het merendeel mensen met een heel modaal inkomen of nog daaronder – dat ook die hier kunnen wonen.
Want hoewel de vergrijzing hier vergeleken met elders groot is, hebben Hilversummers niet de exclusieve kwaliteit oud te kunnen worden. En als verpleegkundigen en andere hulpaanbieders geen betaalbare woonruimte kunnen vinden in Hilversum, maar wel goed in pakweg Amersfoort of Almere kunnen wonen, en bij wijze van spreken daar om de hoek ook werk kunnen vinden, zullen ze minder snel de keuze maken in Hilversum te komen werken.
Dan hebben we dus een dubbel probleem: een toenemende zorgvraag, gepaard aan een afnemend zorgaanbod.
Ik versimpel de problematiek nu enigszins; maar u zult de systematiek begrijpen. U begrijpt dat we in ons beperkte woningbouwprogramma extra aandacht moeten hebben voor ouderen, maar daarom niet minder aandacht voor jonge gezinnen die nu gedwongen hun woonplaats elders zoeken.
Hoe paradoxaal dat ook mag klinken: meer woningen voor jonge starters verhoogt de woonkwaliteit van ouderen
Ik ben daarom blij dat we niet alleen hier en nu de start geven van de bouw van Heydeborg, maar dat we als college deze week ook het groene licht konden geven voor de bouw van vijf woontorens op Stationsgebied Zuid. Torens – in de Hilversumse maat overigens, in hoogte variërend van 25 tot 41 meter – met honderdvijftig, uitsluitend goedkope woningen, zeer geschikt voor starters, en overigens ook voor ouderen.

Monnikenberg
Maar economisch beleid is meer dan alleen woningbouw.
In de zorgnota staan ook enkele Hilversumse locaties genoemd, die zeer geschikt zouden zijn om door te ontwikkelen als zorgclusters.
Dit gebied, Monnikenberg, is er daar een van.
Met Heidehevel, Trappenberg en het ziekenhuis staan daarvoor al drie sterke partijen garant.
Maar er is nu eenmaal de discussie over de toekomst van het ziekenhuis. En de politiek heeft het debat over het ziekenhuis onlosmakelijk verbonden aan de toekomst van Monnikenberg.

Ik hoop dat we straks met het debat over de economische Uitwerkingsnota Zorg er in slagen die twee discussies uit elkaar te trekken.
Ze hebben feitelijk ook niets met elkaar te maken.
Want welke functie het ziekenhuis op Monnikenberg ook houdt of krijgt, een synergie met Heideheuvel/Trappenberg in een op de toekomst gericht, eigentijds gefaciliteerd gebouw zal altijd een versterkende en verbeterende werking hebben op Monnikenberg als zorglocatie.

Ik ben in dat verband ook nog steeds heel nieuwsgierig – maar het antwoord op die vraag zal altijd in de historie verborgen blijven – wat er zou zijn gebeurd als de plannen van het ziekenhuis door de koppenmaker van de Gooi- en Eemlander niet waren vertaald in “Ziekenhuis wordt gesloopt” maar in “Nieuwbouwplannen Ziekenhuis”, een kop die minstens even waarheidsgetrouw zou zijn geweest. Hoe anders zou dan de discussie zijn verlopen?
Maar goed, er is maar één kans op een eerste indruk, en die is voorbij gegaan.

Vooruit!
Niettemin moeten we voort met Monnikenberg.
Daar hebben we geen nieuw onderzoek voor nodig, zoals D66 onlangs opperde, want daar hebben we er onderhand wel genoeg van. Wat we daarvoor nodig hebben is besluitvaardigheid. En daar hebben we in Hilversum juist een groot te kort aan.

Ik zou hopen dat met de start van de bouw van Heydeborg vandaag, ook al is dat maar een tijdelijke voorziening, tevens een start maken met de doorontwikkeling van Monnikenberg als multifunctioneel zorgcluster.

Dat is goed voor de nieuwe bewoners van Heydeborg, het is goed voor alle betrokken partijen die hier zorg willen aanbieden, en het is vooral goed voor de kwaliteit van de zorg in Hilversum.

Tags:

Over Jan Rensen

Wethouder sinds 2006. Sinds 2010 met de portefeuilles: - sociale zaken, arbeidsmarkt en werkgelegenheid - economische zaken en media, toerisme en evenementen - grondzaken - stedelijke vernieuwing